Training Classes

آموزش براساس بازی های هدفمند

مهدکودک دنیای عسل 01
advanced divider
مهدکودک دنیای عسل 02

بازی های هدفمند

بازی محور بودن، اساس مهد کودک دنیای عسل میباشد.

بازی محوری، روشی است که توسط آن، کودکان آموزه‌هایی را به دست می‌آورند که هیچ‌ معلم و کتابی نمی‌تواند آن‌ها را آموزش دهد.

در حین بازی، کودک به دنیای واقعی فضا و زمان، اشیاء و حیوانات، ساختارها و انسان‌ها وارد می‌شود و در آن‌ها به کشف و جستجو می‌پردازد.

بازی با کودکان باعث تمرین الگوهای پیچیده و ساده زندگی و ارتباطات انسانی می‌شود و این کودکان، در سنین بزرگسالی، مهارت‌های اجتماعی بهتری خواهند داشت، از این رو یکی از بهترین الگو های آموزشی در مهد کودک، امروزه الگوی مهد کودک بازی محور می باشد.

.