Training Classes

آموزش زبان انگلیسی

مهدکودک دنیای عسل 01
advanced divider
مهدکودک دنیای عسل 02

آموزش یوگا

آموزش زبان انگلیسی با بازی های مفرح در مهد کودک دنیای عسل انجام میشود:

تفریح٬ سرگرمی و شادی فاکتورهای بسیار مهم در آموزش به کودکان می باشد.

نمی توانیم به کودک بگوییم که فقط روی صندلی بنشیند و از جایش تکان نخورد.

کودکان باید با تفریح و سرگرمی زبان انگلیسی را یاد بگیرند.

یادمان نرود وقتی کودکمان از مهد کودک برگشت و گفت: ما فقط بازی کردیم، ما باید فورا متوجه شویم که خیلی خوب دارد یاد می گیرد. یادگیری کودکان با لذت بازی کردن، همراه است.

خیلی از روانشناسان بر این عقیده هستند که کودکان با بازی بیش تر یاد می گیرند.

.